Kristinehallen
Offentliga

Falun

Bild av
Kristinehallen i Falun blir konserthus.
STATUS: Pågående
KUND: Falu Kommun
YTA: 5000 ㎡

Kristinehallen
Falun, Offentliga

Musiken har fått inspirera, bland annat till rytmen i skiftet mellan koppar och glas som kan associeras med klaviaturets variation mellan svarta och vita tangenter.

Vasaparken, Falun
Bostader

Falun

Bild av
Markanvisningstävling tillsammans med Hoppfullt Boende.
STATUS: Tävling
YTA: 4130 ㎡

Vasaparken, Falun
Falun, Bostader

Bostäder i Vasaparken i Falun är ett förslag till en markanvisningstävling som genomfördes av Falu kommun våren 2021. På en komplex, viktig tomt i Falun har vi i vårt förslag jobbat med att skapa en ny välkomnande och inbjudande stadsfront som stärker och lyfter de unika kvaliteter som Falun redan har. Vi vill förvalta upplevelsen av ”stad i park” som i Falun kontrasterar så fint mot den tätare och mer slutna stadsstrukturen.

Husen ges en grön ”profil” med högt arkitektoniskt värde där hållbarhet och miljö blir viktig. Vårt förslag knyter an, genom placering och gestaltning, till den intilliggande befintliga stadsstrukturen. En stadsstruktur som med en öppen bebyggelseform, utblickar, trädgårdsrum och grönska skapar en mjuk övergång till Vasaparken.

Högskolan Dalarna, Falun
Skolor

Falun

Bild av
Högskolan Dalarna i Falun anpassas och byggs om för att tillmötesgå nya önskemål och arbetssätt.
STATUS: Pågående
KUND: Falu kommun

Högskolan Dalarna, Falun
Falun, Skolor

Högskolan Dalarna i Falun inryms idag i en byggnad som utfördes för högskolan 1991 och som under åren har byggts till då behov av större lokalyta har ökat. I takt med att verksamhet och arbetssätt förändras ställs andra krav och önskemål på arbetsmiljön och lokalerna. Falugruppen Arkitektkontor har jobbat med anpassning och ombyggnad av de befintliga lokalerna för att tillmötesgå de önskemål som verksamheten har idag.

Det första man möter när man besöker högskolan i Falun är en långsträckt ljusgård som är placerat som ett nav och som länkar samman de olika delarna av högskolan. Vi fick i uppdrag att hitta ett sätt att försöka utveckla ljusgården från att bara vara en transportsträcka till att bli en plats att stanna upp vid, mötas och användas för olika aktiviteter. Ljusgården har färgsatts utefter en varm material- och kulörpalett. Tydligare zoner för informella möten, paus och studieplatser har tillskapats. För att förbättra ljudmiljön i ljusgården har ljudabsorbenter kompletterat miljön. Dessa åtgärder tillsammans med belysning, inredning och skyltning gör ljusgården till ett välkomnande och varmt rum som möter besökaren.

Södra skolan
Skolor

Falun

Bild av
När den befintliga skolan invid sjön Tisken i Falun skulle rivas fick vi i uppdrag att rita en ny, större skola avsedd för 360 elever.
STATUS: Färdigställt 2020
KUND: Falu Kommun
YTA: 5975 ㎡

Södra skolan
Falun, Skolor

Södra skolan kännetecknas av att vara en skola där man känner att man hör hemma, där man blir lyssnad på och där man har en meningsfull vardag. Utifrån den beskrivningen har ambitionen varit att, trots skolans storlek skapa en trygg miljö där elevernas behov ska stå i centrum.

Skolans fyra volymer länkas ihop av ett inre torg som är öppet i två plan, med en gradäng som möjliggör både större samlingar och spontant umgänge. I tre av huskropparna finns kapprum, klassrum, grupprum, breakoutzoner, studieplatser samt arbetslagets kontorsplatser. I skolan finns även matsal, kök, personalrum, expedition och kreativa ateljéer.

Bjursås Skola
Skolor

Bjursås

Bild av
På Bjursås södersluttningar i Dalarna, ett stenkast från bygdens centrum fick vi i uppdrag att i enlighet med Falu Kommuns trä-byggnadsstrategi rita Bjursås nya högstadieskola.
STATUS: Färdigställt 2018
KUND: Falu Kommun
YTA: 2810 ㎡

Bjursås Skola
Bjursås, Skolor

På en tomt med vidsträckt utsikt och en placering mellan kyrkan som stod färdig 1803 och den övriga skolbebyggelsen från andra hälften av 1900-talet reser sig idag tre stora gavelmotiv. Dessa gavlar markerar den nya skolbyggnadens entréer från skolgården och de binds samman av en falusvart volym som knyter an till de mörka träpartierna i den äldre skolbebyggelsen intill. Byggnaden har två plan plus souterrängvåning.

Projektet är utfört enligt Falu Kommuns Träbyggnadsstrategi och inhyser förutom undervisningslokaler även bibliotek. I husets hjärta finns skolans cafeteria som på eftermiddagarna förvandlas till fritids. Lokalen är öppen i två plan och blir på så vis blir en del av både entrén på plan 1 och den entré i souterrängplan som leder direkt ut mot skolgården.

Åsikten Södra
Bostader

Uppsala

Bild av
På en tomt med kvarterstad åt det ena hållet och med öppna ytor åt det andra har vi ritat ett kvarter med tre bostadsrättsföreningar.
STATUS: Färdigställt 2018
YTA: 24219 ㎡
BILDER: wec360° AB

Åsikten Södra
Uppsala, Bostader

På uppdrag av HMB Construction & Riksbyggen har vi ritat och projekterat Kv. Åsikten Södra i Uppsala. Kvarteret har ett läge mot Östra Åsgatan och innehåller 241 lägenheter och 8 Lokaler fördelade på 3 bostadsrättsföreningar.
Projektet innehåller även garage för 139 bilar och 550 cyklar, har en gårdsbyggnad innehållande gemensamhetslokal samt en innergård med en allmän terrass mot söder.

Fasaderna består av tegel i olika kulörer, fibercementskivor samt träpanel. Det första huset stod färdigt för inflyttning hösten 2018. Se även:
https://riksbyggen.se/asiktensodra
https://issuu.com/annakollin/docs/brf_asikten_sodra_saljbrochyr?e=28397298/50336293

Hammarprodukter
Ovriga

Bjursås

Bild av
I hjärtat av Bjursås, alldeles intill bygdens centrum, har vi i samarbete med Hammarprodukter gestaltat och projekterat en ny lagerhall och produktionslokal.
STATUS: Färdigställt 2019
KUND: Hammarprodukter AB
YTA: 630 ㎡

Hammarprodukter
Bjursås, Ovriga

Den byggnad som vi har fått i uppdrag att gestalta ligger med ena gaveln mot den egna gårdsplanen medan den motstående gaveln vänder sig direkt ut mot en mindre gata som kantas av villabebyggelse. På tomten stod tidigare en lada, vilken har fått stå modell för grundformen till den nya byggnaden. Grundstenar vid gestaltningen av denna byggnad har varit att medvetet jobba med skalan för att hantera den stora byggnadens möte med gaturummet och omgivande bebyggelse. Vi har lagt stor vikt vid mått och storlek på olika detaljer i förhållande till varandra och i förhållande till byggnadens hela volym. För att sänka byggnaden mot gatan har vi jobbat med markhöjderna och byggnadens estetik har varit en balansgång mellan att skapa något nytt och nutida enligt önskemål från beställaren och samtidigt ägna stor omsorg åt bygdens kulturhistoriska värden. Målet har varit att gestalta en lagerbyggnad mitt ibland bostäder på ett sympatiskt och respektfullt sätt.

I en omgivning med lång historia, med ett ursprung som landsbruksbygd som sedan har utvecklats till en tätort med mängder av småföretag verkar sedan lång tid tillbaka Hammarprodukter AB. Med omsorg har företaget värnat om att dess utveckling ska kunna följas genom dess byggda miljö. Varje ny byggnad ska uppföras med ett långsiktigt perspektiv och få en för företaget unik utformning samtidigt som det ska gå att finna en röd tråd genom området.

Kulturhuset tio14
Offentliga

Falun

Bild av
Den 10:e oktober 1964 invigdes Folkets Hus i Falun. 50 år senare fick huset ett nytt namn, Kulturhuset tio14. Falugruppen fick i uppdrag att anpassa lokalerna för Kulturskolan.
STATUS: Färdigställt 2017
KUND: Falu Kommun
YTA: 4000 ㎡

Kulturhuset tio14
Falun, Offentliga

Markusskolan Idrottshall
Offentliga

Avesta

Bild av
På uppdrag av Gamla Byn AB har vi ritat och projekterat en fullstor idrottshall vid Markusskolan i Avesta. Byggnaden innehåller förutom omklädningsrum och aktivitetsrum även slöjdsalar, personalrum och föreningslokaler.
STATUS: Färdigställt 2019
KUND: Gamla Byn AB

Markusskolan Idrottshall
Avesta, Offentliga