Arctic Paper
Ovriga

Grycksbo

Bild av
Nytt företagsgym och ny entrédel tillskapas i ombyggnation av Arctic Paper i Grycksbo.
STATUS: Färdigställt 2023
KUND: Arctic Paper Grycksbo AB
YTA: 520 ㎡

Arctic Paper
Grycksbo, Ovriga

Pingla Bostäder
Bostader

Knivsta

Bild av
I utkanten av Knivsta med närhet till grönområden uppförs Pingla Bostäder som består av 46 hyresrätter.
STATUS: Pågående
KUND: HMB Construction / Knivsta Bostäder
YTA: 4803 ㎡

Pingla Bostäder
Knivsta, Bostader

Kvarter Segerdal
Bostader

Knivsta

Bild av
I centrala Knivsta, granne med kommunhuset och med närhet till tågstationen, uppförs två nya bostadskvarter.
STATUS: Pågående
KUND: HMB Construction / Genova
YTA: 30 685 ㎡

Kvarter Segerdal
Knivsta, Bostader

Två nya bostadskvarter med hyresrätter uppförs i centrala Knivsta. Projektet omfattar 284 lägenheter med en jämn fördelning mellan mindre ettor upp till 5-rumslägenheter. Kvarteren utgörs av fyra huskroppar som med detaljering, materialhantering och kulörsättning har brutits upp för att knyta an till den småstadskaraktär som omgivande kvarter har. De nya byggnaderna har en tydligt definierad entrévåning som består av både lokaler och bostäder. Utmed fasaderna mot gatan finns förgårdsmark med plats för cyklar, uteplatser och planteringar för att ge mer liv åt gatumiljön. Fasaderna har getts en varm färgställning som samspelar med omgivande byggnader och med de tillkommande parkytorna i anslutning till kvarteret. Fasadmaterial är puts, tegel och trä där mycket omsorg har lagts på detaljbearbetning kring tex entrévåningar och anslutningen till tak.

Mora Resecentrum
Offentliga

Mora

Bild av
Ny knutpunkt för kollektivtrafik.
STATUS: Färdigställt 2014
YTA: 1130 ㎡

Mora Resecentrum
Mora, Offentliga

Kristinehallen
Offentliga

Falun

Bild av
Kristinehallen i Falun blir konserthus.
STATUS: Pågående
KUND: Falu Kommun
YTA: 5000 ㎡

Kristinehallen
Falun, Offentliga

Vi fick i uppdrag att se över hur den befintliga Kristinehallen i Falun kan moderniseras och anpassas för att kunna bli en ny hemmabas för Dalasinfoniettan. Förslaget innehåller en uppgradering av konserthallen som får en modern akustisk utformning. En tillbyggnad med ny entrédel, övningsrum och administrativa lokaler kopplas ihop med den befintliga byggnaden. Musiken har fått inspirera. Fasadens gestaltning anknyter till klaviaturet svarta och vita tangenter.

Södra skolan
Skolor

Falun

Bild av
Ny skola i Falun utformad efter elevens behov.
STATUS: Färdigställt 2020
KUND: Falu Kommun
YTA: 5975 ㎡

Södra skolan
Falun, Skolor

När den befintliga Södra skolan i centrala Falun blev för liten för elevunderlaget och den dessutom ansågs tekniskt uttjänt beslutade man att bygga en ny. Vi fick i uppdrag att rita den nya skolan som skulle kunna ta emot 360 elever. Södra skolan ligger i centrala Falun invid sjön Tisken. I närområdet finns kontorsbyggnader, flerbostadshus och villaområden som ger platsen en stor variation i skala och karaktär. Skolan gavs en tydlig gestaltning med material- och kulörval som ger byggnaden ett eget uttryck i förhållande till omgivningen. Ambitionen i projektet har varit att skapa en trygg skolmiljö med elevens behov i centrum trots skolans storlek.

Skolan är uppbyggd av fyra volymer som kopplas ihop av ett inre torg öppet i två plan. En gradäng möjliggör både större samlingar och spontant umgänge. I tre av huskropparna finns hemvister som består av kapprum, klassrum, grupprum, breakoutzoner, studieplatser samt arbetslagets kontorsplatser. I skolan finns även matsal, kök, personalrum, expedition och kreativa ateljéer.

Vasaparken
Bostader

Falun

Bild av
Markanvisningstävling tillsammans med Hoppfullt Boende.
STATUS: Markanvisningstävling 2021
YTA: 4130 ㎡

Vasaparken
Falun, Bostader

Bostäder i Vasaparken i Falun är ett förslag till en markanvisningstävling som genomfördes av Falu kommun våren 2021. På en komplex, viktig tomt i Falun har vi i vårt förslag jobbat med att skapa en ny välkomnande och inbjudande stadsfront som stärker och lyfter de unika kvaliteter som Falun redan har. Vi vill förvalta upplevelsen av ”stad i park” som i Falun kontrasterar så fint mot den tätare och mer slutna stadsstrukturen.

Husen ges en grön ”profil” med högt arkitektoniskt värde där hållbarhet och miljö blir viktig. Vårt förslag knyter an, genom placering och gestaltning, till den intilliggande befintliga stadsstrukturen. En stadsstruktur som med en öppen bebyggelseform, utblickar, trädgårdsrum och grönska skapar en mjuk övergång till Vasaparken.

HSB MälarDalarna Huvudkontor
Ovriga

Borlänge

Bild av
HSB MälarDalarna gav oss i uppdrag att rita deras huvudkontor på en tomt utmed E16 på motsatt sida av köpcentrum Kupolen i Borlänge.
STATUS: Färdigställt 2020
KUND: HSB MälarDalarna
YTA: 1755 ㎡

HSB MälarDalarna Huvudkontor
Borlänge, Ovriga

HSB huvudkontor är en arbetsplats för administrativ personal, tekniker och fastighetsskötare. En utmaning i projektet var att få ihop logistiken i huset. Byggnaden skulle fungera för besökare men det skulle också vara en bra arbetsmiljö där de olika personalkategorierna kunde mötas. Funktioner som verkstad, kontorsrum, öppna kontorslandskap, omklädningsrum och mötesrum samsas i huset och det som binder ihop de olika delarna är en gemensam personalmatsal som blir en naturlig mötesplats.

Högskolan Dalarna
Skolor

Falun

Bild av
Ombyggnation av Högskolan Dalarna i Falun för att tillmötesgå nya önskemål och arbetssätt.
STATUS: Färdigställt 2021
KUND: Falu kommun

Högskolan Dalarna
Falun, Skolor

Högskolan Dalarna i Falun inryms idag i en byggnad som utfördes för högskolan 1991 och som under åren har byggts till då behov av större lokalyta har ökat. I takt med att verksamhet och arbetssätt förändras ställs andra krav och önskemål på arbetsmiljön och lokalerna. Falugruppen Arkitektkontor har jobbat med anpassning och ombyggnad av de befintliga lokalerna för att tillmötesgå de önskemål som verksamheten har idag.

Det första man möter när man besöker högskolan i Falun är en långsträckt ljusgård som är placerat som ett nav och som länkar samman de olika delarna av högskolan. Vi fick i uppdrag att hitta ett sätt att försöka utveckla ljusgården från att bara vara en transportsträcka till att bli en plats att stanna upp vid, att mötas på och en plats som kan användas för olika aktiviteter. Ljusgården har färgsatts utefter en varm material- och kulörpalett. Tydligare zoner för informella möten, paus och studieplatser har tillskapats. För att förbättra ljudmiljön i ljusgården har ljudabsorbenter kompletterat miljön. Dessa åtgärder tillsammans med belysning, inredning och skyltning gör ljusgården till ett välkomnande och varmt rum som möter besökaren.

Bjursås Skola
Skolor

Bjursås

Bild av
På Bjursås södersluttningar i Dalarna, ett stenkast från bygdens centrum fick vi i uppdrag att i enlighet med Falu Kommuns trä-byggnadsstrategi rita Bjursås nya högstadieskola.
STATUS: Färdigställt 2018
KUND: Falu Kommun
YTA: 2810 ㎡

Bjursås Skola
Bjursås, Skolor

På en tomt med vidsträckt utsikt och en placering mellan kyrkan som stod färdig 1803 och den övriga skolbebyggelsen från andra hälften av 1900-talet reser sig idag tre stora gavelmotiv. Dessa gavlar markerar den nya skolbyggnadens entréer från skolgården och de binds samman av en falusvart volym som knyter an till de mörka träpartierna i den äldre skolbebyggelsen intill. Byggnaden har två plan plus souterrängvåning.

Projektet är utfört enligt Falu Kommuns Träbyggnadsstrategi och inhyser förutom undervisningslokaler även bibliotek. I husets hjärta finns skolans cafeteria som på eftermiddagarna förvandlas till fritids. Lokalen är öppen i två plan och blir på så vis blir en del av både entrén på plan 1 och den entré i souterrängplan som leder direkt ut mot skolgården.

Hammarprodukter
Ovriga

Bjursås

Bild av
I hjärtat av Bjursås, alldeles intill bygdens centrum, har vi i samarbete med Hammarprodukter gestaltat och projekterat en ny lagerhall och produktionslokal.
STATUS: Färdigställt 2019
KUND: Hammarprodukter AB
YTA: 630 ㎡

Hammarprodukter
Bjursås, Ovriga

Den byggnad som vi har fått i uppdrag att gestalta ligger med ena gaveln mot den egna gårdsplanen medan den motstående gaveln vänder sig direkt ut mot en mindre gata som kantas av villabebyggelse. På tomten stod tidigare en lada, vilken har fått stå modell för grundformen till den nya byggnaden. Grundstenar vid gestaltningen av denna byggnad har varit att medvetet jobba med skalan för att hantera den stora byggnadens möte med gaturummet och omgivande bebyggelse. Vi har lagt stor vikt vid mått och storlek på olika detaljer i förhållande till varandra och i förhållande till byggnadens hela volym. För att sänka byggnaden mot gatan har vi jobbat med markhöjderna och byggnadens estetik har varit en balansgång mellan att skapa något nytt och nutida enligt önskemål från beställaren och samtidigt ägna stor omsorg åt bygdens kulturhistoriska värden. Målet har varit att gestalta en lagerbyggnad mitt ibland bostäder på ett sympatiskt och respektfullt sätt.

I en omgivning med lång historia, med ett ursprung som landsbruksbygd som sedan har utvecklats till en tätort med mängder av småföretag verkar sedan lång tid tillbaka Hammarprodukter AB. Med omsorg har företaget värnat om att dess utveckling ska kunna följas genom dess byggda miljö. Varje ny byggnad ska uppföras med ett långsiktigt perspektiv och få en för företaget unik utformning samtidigt som det ska gå att finna en röd tråd genom området.

Trollberget
Bostader

Sigtuna

Bild av
Sigtuna Stadsängar är en helt ny stadsdel som uppförs norr om Sigtuna stad. Vi fick i uppdrag att rita seniorbostäder på en naturnära tomt i det nya området.
STATUS: Färdigställt 2021
KUND: HMB Construction / Riksbyggen
YTA: 8019 ㎡

Trollberget
Sigtuna, Bostader

Bonum Brf Trollberget 1 och 2 stod klart under 2021 och har 68 lägenheter anpassade för åldersgruppen 55 år och äldre. I föreningen finns det både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet för gäster. Tomten för projektet sluttar kraftigt mot väster upp mot ett skogsparti och vårt angreppssätt blev att bevara karaktären på tomten. Vi såg den kuperade tomten som en tillgång och anpassade husen och deras placering därefter. Det blev en viktig del av gestaltningen i projektet men medförde även en del utmaningar. Den kuperade tomten ställde tex höga krav på gestaltningen av utemiljön för att klara krav såsom tillgänglighet, brandsäkerhet och sophämtning. Kvarteret är U-format och bildar en innergård som öppnar upp sig mot söder. Kvartersformen ger bra förutsättningar för dagsljus att nå in till gården och bostäderna. På gården märker man tydligt av höjdskillnaderna och de bidrar till fina rumsligheter i utemiljön. Här har det varit viktigt att tillgängliggöra gården och entréerna.

Gasverket
Bostader

Falun

Bild av
Radhus i centrala Falun med närhet till sjön Tisken.
STATUS: Färdigställt 2015
KUND: Byggarna AB
YTA: 920 ㎡

Gasverket
Falun, Bostader

I centrala Falun med närhet till sjön Tisken och rekreationsområden har vi ritat 6 radhus. Radhuslängan följer tomtens gräns och har formen av en solfjäder. Samtliga lägenheter har uteplatser i markplan mot sydost och balkonger i två väderstreck. Lägenheternas entréer ligger indragna och skapar ett väderskyddat förrum innan man kliver in i huset.

Kulturhuset tio14
Offentliga

Falun

Bild av
Den 10:e oktober 1964 invigdes Folkets Hus i Falun. 50 år senare fick huset ett nytt namn, Kulturhuset tio14. Falugruppen fick i uppdrag att anpassa lokalerna för Kulturskolan.
STATUS: Färdigställt 2017
KUND: Falu Kommun
YTA: 4000 ㎡

Kulturhuset tio14
Falun, Offentliga

Åsikten Södra
Bostader

Uppsala

Bild av
I centrala Uppsala på en tomt mellan kvarterstad och grönyta har vi ritat ett bostadskvarter.
STATUS: Färdigställt 2018
YTA: 24219 ㎡
BILDER: wec360° AB

Åsikten Södra
Uppsala, Bostader

På uppdrag av HMB Construction och Riksbyggen har vi ritat Kvarteret Åsikten Södra i Uppsala. Kvarteret har ett läge mot Östra Åsgatan och innehåller 241 lägenheter och 8 Lokaler fördelade på 3 bostadsrättsföreningar.
Projektet omfattar även garage för 139 bilar och 550 cyklar, en gårdsbyggnad med gemensamhetslokal samt en innergård och en allmän terrass mot söder.

Fasaderna består av tegel i olika kulörer, fibercementskivor samt träpanel. Det första huset stod färdigt för inflyttning hösten 2018.

Förskola Surbrunnshage
Skolor

Falun

Bild av
Förskola byggd i trä med åtta avdelningar.
STATUS: Färdigställt 2020
KUND: Falu kommun
YTA: 2300 ㎡

Förskola Surbrunnshage
Falun, Skolor

En förskola i två plan med åtta avdelningar, en matsal och torg. Avdelningarna har utformats för att enkelt kunna ställas om till klassrum och grupprum i framtiden vilket ger förskolan en flexibilitet.

Markusskolan Idrottshall
Offentliga

Avesta

Bild av
På uppdrag av Gamla Byn AB har vi ritat och projekterat en fullstor idrottshall vid Markusskolan i Avesta. Byggnaden innehåller förutom omklädningsrum och aktivitetsrum även slöjdsalar, personalrum och föreningslokaler.
STATUS: Färdigställt 2019
KUND: Gamla Byn AB

Markusskolan Idrottshall
Avesta, Offentliga